História a súčastnosť - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

História a súčastnosť

 
História
 
Detský domov v Tornali bol zriadený ,,pre bezprístrešné deti" 1.5.1950 v kaštieli Tornaľského veľkostatkára Zoltána Tornallyayho. Vznik domova súvisel s riešením výchovy a starostlivosti o vojnové siroty a opustené deti. Od svojho vzniku prešiel viacerými organizačnými zmenami. Dňa 1.7.2007 došlo k zlúčeniu Detského domova v Tornali s Detským domovom v Stránskej, ktorý samostatne fungoval od roku 1951. V roku 2004 sa detský domov transformoval z internátneho typu na detský domov rodinného typu, došlo k rekonštrukcii objektu, vytvorili sa samostatné výchovné skupiny, okrem skupín v Tornali aj výchovná skupina vo Včelinciach a samostaná skupina pre mladých dospelých.
Zriaďovateľom detského domova je od 1. júla 2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
V minulosti...
 
                                                            


V súčastnonsti...

Máme v DeD 74 detí, z toho 44 v samostatných výchovných skupinách, 6 v skupine pre mladých dospelých a 24 detí v 13 profesionálnych rodinách.
O deti sa starajú 28 vychovávatelia a odborný tím v zložení riaditeľky CDR, sociálnych pracovníčok, vedúcej úseku starostlivosti o deti a psychológov.

                                                 


                                                                Návrat na obsah